home > > 招聘向导

复合机 (A3彩色数码复合机)

 • bigImg
 • bigImg
 • smallImg1
 • smallImg2

D201

实现合理化办公的可能性 便利快捷的彩色一体机

  集使用性和功能性.
  经济性与完美性设计于一体
  体验彩色办公一体化的新时代

 • 22页/分钟, 22页/分钟(彩色/黑白)
 • RMB 28,000(标配)

 • 1. Copy(复印)

   

  分辨率

  600 x 300 dpi (标准) / 600 x 600 dpi (最大)

  打印

  600dpi x 600dpi

  2GB

  最大原稿尺寸

  A3 or 11 x 17

  连续复

  999

  预热时间

  38 秒以下(待机度以23基准)

  张复时间

  彩色

  10.2 秒以下

  黑白

  7.8 秒以下

  印速度

  彩色

  22

  黑白

  22

  自动送稿器(标配)

  70

  1

  500( B4,A4S,A4,B5S,B5,A5S or InvoiceS, Legal, Letter, LetterS, FLS,16K)

  2

  500( A3,B4,A4S,A4,B5S,B5,A5S or InvoiceS, Ledger, Legal, Letter, LetterS, FLS, 8K, 16K )

  150( SRA3, A3wide, A6 to A3 Executive to Ledger, 16K to 8K, FLS)

  纸张重量

  60~256 g/m2 (1, 2 Tray) /

  60~300 g/m2 ()

  60~256 g/m2 (D200配)

  最大功耗

  1,580 W or less (220-240 V)

  559 × 633.5 × 777.6 mm

  重量

  71 Kg

   

  2. Print (打印)

  状态

  打印分辨率

  600 dpi x 600 dpi

  打印速度

  彩色

  22

  黑白

  22

  打印语言

  PCL5e/c Emulation, PCL XL ver.3.0 Emulation, PostScript 3 Emulation(3016), XPS Ver.1.0, PDF1.7, PPML/GA2.2, PPML VDX, OOXML

  字体

  PCL

  80 fonts

  PS

  Type1 font: 137 fonts

  接口

  Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0/1.1

   

  3. 扫描 (基本)

  状态

  Full color scanner

  接口

  Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)

  驱动

  TWAIN Driver

  接口协议

  TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV), IPc4/IPv6

  描速度

  彩色

  22/分(ADF使用/A4 300dpi 基准)

  黑色

  28/分(ADF使用/A4 300dpi 基准)

  描尺寸

  最大A3 or 11 x 17

  描存格式

  TIFF, PDF, JPEG, XPS

  描分辨率

  推扫描

  200 dpi/300 dpi/400 dpi*/600 dpi* * MicroSD

  拉扫描

  200 dpi/300 dpi/400 dpi*/600 dpi* * MicroSD

   

  Fax为选